Υποβολές Επενδυτικών Σχεδίων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Εξειδικευμένη Ενημέρωση: Έναρξη Υποβολών Επενδυτικών Σχεδίων στα Τέσσερα Πρώτα Προκυρηχθέντα Καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

 

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών στις 5/10/2016 έγιναν γνωστά τα χρονικά περιθώρια υποβολής Επενδυτικών Σχεδίων προς χρηματοδότηση στις ευεργετικές διατάξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016. Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής Επενδυτικών Σχεδίων στα ανωτέρω Καθεστώτα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου ξεκινάει στις 12/10/2016 και λήγει στις 30/11/2016.(1)

 

Τα Τέσσερα ενεργά καθεστώτα στα οποία μπορούν να ενταχθούν τα υποψήφια Επενδυτικά Σχέδια είναι τα εξής:

 1. Γενική Επιχειρηματικότητα
 2. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 3. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ
 4. Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 

Συνοπτική Παρουσίαση των Ενεργών Καθεστώτων:

 

1. Γενική Επιχειρηματικότητα

 

Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων που σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου μπορούν να  υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του.

 

Κατηγορίες Δαπανών:

 • Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων όπως δαπάνες Κτιριακών Εργασιών, Αγοράς Εξοπλισμού και Άυλων Στοιχειών του Ενεργητικού ή δαπάνες Μισθολογικού Κόστους
 • Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων όπως δαπάνες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και δαπάνες Εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Είδη Ενισχύσεων:

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • Επιδότηση Μισθολογικού Κόστους
 • Επιδότηση (έως 70% και μόνο αν ο Φορέας της Επένδυσης ανήκει στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Καθεστώτος) (2)

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000 €. Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο. Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά με βάση την επιτυγχανόμενη επίδοση τους στα ακόλουθα βαθμολογικά κριτήρια και εφόσον έχουν υποβληθεί έως τις 30/11/2016 στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων:

 • Αριθμοδείκτες Επίδοσης
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Φορέα
 • Απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό
 • Ειδικά χαρακτηριστικά  Φορέα όπως εξωστρέφεια και καινοτομία

 

 1. Οι ακριβείς καταληκτικές ημερομηνίες λήξεις των υποβολών φαίνονται αναλυτικά στην περιγραφή του κάθε Καθεστώτος.
 2. Στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 12 του Καθεστώτος ανήκουν:
  1. Εξωστρεφείς ΜΜΕ επιχειρήσεις που την τελευταία τριετία αύξησαν κατά 10% τον λόγο εξαγωγών προς κύκλο εργασιών τους ή κατά 5% αν το ανωτέρω ποσοστό ήταν άνω του 70% προ τριετίας
  2. Καινοτόμες ΜΜΕ επιχειρήσεις με δαπάνες Έρευνας & Ανάπτυξης μεγαλύτερες του 10% των λειτουργικών τους δαπανών για ένα τουλάχιστον έτος την προηγούμενη τριετία
  3. ΜΜΕ Επιχειρήσεις που αύξησαν την απασχόλησή τους τουλάχιστον κατά 10% την τελευταία τριετία
  4. Επιχειρήσεις περιοχών ειδικής ενίσχυσης (αυξημένων προσφυγικών ροών, ΒΕΠΕ, ΕΠ, ΘΥΚΤ)
  5. Συνεταιρισμοί (Κοιν.Σ.Επ)
  6. Επιχειρήσεις των οποίων τα Επενδυτικά Σχέδια Υλοποιούνται σε κλάδους Τ.Π.Ε.

 

2. Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 

Απευθύνεται στο σύνολο των επιχειρήσεων που σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου μπορούν να  υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του. Το συγκεκριμένο καθεστώς προσφέρει ένα απλοποιημένο σύνολο κανόνων ένταξης με ταχείες διαδικασίες, ελάχιστα κριτήρια, χωρίς διαγνωστικό έλεγχο και καταβολή της ενίσχυσης άμεσα με την διενέργεια διοικητικών ελέγχων.

Κατηγορίες Δαπανών:

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Είδη Ενισχύσεων:

 • Φορολογική Απαλλαγή

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000 €. Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο. Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με βάση την χρονική προτεραιότητα και μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Τα χρονικά περιθώρια υποβολής είναι έως τις 28/4/2017.

3. Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλαισίου με στόχο την δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μικρομεσαίου μεγέθους και επιθυμούν να επενδύσουν σε μία από τις επιτρεπόμενες κατηγορίες που ορίζει το άρθρο 7 του 4399/2016.

Κατηγορίες Δαπανών:

 • Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων όπως δαπάνες Κτιριακών Εργασιών, Αγοράς Εξοπλισμού και Άυλων Στοιχείων του Ενεργητικού ή δαπάνες Μισθολογικού Κόστους
 • Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων όπως δαπάνες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και δαπάνες Εκκίνησης για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις

Είδη Ενισχύσεων:

 • Φορολογική Απαλλαγή
 • Επιδότηση 70% επί του προβλεπόμενου ύψους ενίσχυσης
 • Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
 • Επιδότηση Μισθολογικού Κόστους

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000 €. Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή από συνδυασμό των δύο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έως τις 30/11/2016 και θα αξιολογούνται συγκριτικά με βάση την επιτυγχανόμενη επίδοση τους στα ακόλουθα βαθμολογικά κριτήρια:

 • Αριθμοδείκτες Επίδοσης
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Φορέα
 • Απασχόληση με έμφαση στο εξειδικευμένο προσωπικό
 • Ειδικά χαρακτηριστικά  Φορέα όπως εξωστρέφεια και καινοτομία

4. Δαπάνες Μείζονος Μεγέθους

Στο παρόν Καθεστώς επιλέγονται Επενδυτικά Σχέδια με προϋπολογισμό άνω των 20.000.000 €

Είδη Ενισχύσεων:

 • Παγιοποίηση Φορολογικού Συντελεστή για 12 έτη.
 • Φορολογική απαλλαγή με ποσοστό ενίσχυσης 10%  και έως 5.000.000 €
 • Διαδικασία Επιτάχυνσης Αδειοδότησης

Οι αιτήσεις αξιολογούνται αυτοτελώς με βάση την χρονική προτεραιότητα των αιτήσεων και μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων. Τα χρονικά περιθώρια υποβολής είναι έως τις 28/4/2017.

Με εκτίμηση,                                                 

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Ιδιωτικών Επενδύσεων

Σπύρος Ηλιάδης

Διευθυντής Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ιδιωτικών Επενδύσεων

τηλ: + 30 212-1053577

κιν: + 30 6944-675883

s.iliadis@dinero.gr                   

 

Οι πληροφορίες  που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της DINERO FINANCE & INSURANCE CO για την επικαιρότητα, την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, αλλαγές στην επικαιρότητα, μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία καθώς και αλλαγές στις συνηθισμένες πρακτικές είναι δυνατόν να επιφέρουν ακόμη και ουσιώδεις μεταβολές και τροποποιήσεις στις ήδη παρασχεθείσες πληροφορίες. Κανενός είδους εγγύηση ρητή ή μη δεν παρέχεται για τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αντιλήψεις οι οποίες εν καιρώ εκφράζονται στο παρόν.

 

The information provided on this letter is the concept of DINERO FINANCE & INSURANCE CO for the topicality current legislation and practice in relation always to the specific publication. As is easily understood, changes in the news, future changes in legislation and changes in conventional practices can bring even substantial changes and modifications to the information already provided. Warranty of any kind either expressed or implied is given about the information, opinions and perceptions which eventually expressed herein